روند و مراحل درخواست فعالیت‌های فرهنگی از موسسه امام خميني ره

  1. ثبت درخواست با توجه به نوع فعالیت در سامانه.
  2. دریافت کد ره‌گیری
  3. ارسال تصویر درخواست با مهر و امضا مرکز و یا شخص درخواست کننده به همراه مستندات و توضیحات لازم از طریق سامانه و یا فاکس(درج کد ره‌گیری بر روی درخواست الزامی است)
  4. واحد هماهنگي پس از بررسی و تأیید درخواست آن را جهت اقدام مقتضی به بخش مربوطه در مؤسسه ارسال می‌کند.
  5. بخش مربوطه با هماهنگی با رابط نسبت به انجام درخواست طی مراحل مختلف اقدام می‌کند
  6. کلیه مراحل انجام درخواست از طریق کد ره‌گیری قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.
  7. شماره تماس‌های بخش‌های متکفل انجام درخواست از طریق کد ره‌گیری به متقاضی اعلام می‌شود
  8. شماره تماس ما 3213669-025 فاکس: 32936038-025